top of page

תקנון

​כללי

חברת "בשביל החוויה" נעזרת בפלטפורמת התשלומים של חברת אישורית זהב.

השימוש באתר זה : קבלת שירותי תשלום ושאר השירותים המוצעים באתר, כפוף לתנאי תקנון זה.

בתקנון זה, הגולש/מבצע הפעולה באתר יכונה "הלקוח".

טרם שימוש בשירותי התשלום או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תקנון זה, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.

​​

 לקוח

 כל לקוח רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים: הלקוח הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות .

הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל.

 

סודיות

מידע שימסור הלקוח במסגרת השימוש באתר זה יישמר בסוד בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.

חברת "בשביל החוויה" מתחייבת לשמור על פרטיותך ולהימנע מהפצה של פרטי המידע הנמסרים על ידך באתר, למעט לצורך ביצוע השירותים הניתנים באתר ולמעט אם ניתנה הסכמתך מראש ובכתב לביצוע שימוש אחר כאמור.

אנו מתחייבות לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג' אלא בהוראת בית דין.

 

אבטחת מידע

פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים בהצפנת SSL 2048bit. המידע אודות הפעולה מוצפן בהתאם להנחיות תקן PCI הבינלאומי.

 

 תשלומים

כל תשלום יבוצע באמצעות אתר התשלומים המנוהל על ידי "אישורית זהב".

לאחר בדיקת פרטי התשלום, תועבר הוראת התשלום לחברת כרטיס האשראי, אשר תזכה את חשבון "בשביל החוויה".

כל שאלה או טענה בקשר לתשלום יש להפנות לחברת האשראי או ל"בשביל החוויה".

 

 הודעות ביצוע

 לאחר אישור התשלום תשלח חשבונית מס/קבלה בדוא"ל לפי הכתובת שתוזן ע"י הלקוח.

 

 ביטול הפעולה

 כדי לבטל תשלום הבוצע באתר יש לפנות ל"בשביל החוויה".

 

נוהל ביטול השתתפות בסדנה או במסע של "בשביל החוויה"

  • הודעה על ביטול השתתפות תימסר בכתב בלבד ולאחר אישור קבלת ההודעה.

  • במקרה של ביטול עד 14 ימי עסקים לפני מועד הפעילות, יוחזר מלוא הסכום ששולם.

  • במקרה של ביטול עד 7 ימי עסקים לפני מועד הפעילות, יוחזר 50% מהסכום ששולם.

  • במקרה של ביטול 6 ימי עסקים לפני הפעילות ועד מועד הפעילות, לא יוחזר התשלום.

  • במקרה של ביטול, תשמר לכם הזכות להשתתף בפעילות במועד אחר.

  • באם הביטול יהיה ע"י "בשביל החוויה" – יוחזר מלוא התשלום שבוצע.

נשמח לראותך איתנו בפעילות,


להתראות,
שבית וצוות "בשביל החוויה".

לוגו-שקוף-S.png
bottom of page